Algemene voorwaarden praktijk Eigenvuur

Algemeen

Eigenvuur is opgericht door Stefanie Keerman en  is gevestigd in de Stuivenbergstraat 97, 8020 Oostkamp en ingeschreven met ondernemingsnummer BE0873 802 625.
Ergotherapeut en ontwikkelingsbegeleider Stefanie richt zich op het therapie geven aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen/ouders.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met ergotherapeut Stefanie en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en tijdens het boeken van een (online)afspraak wordt naar deze voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Ergotherapeut Stefanie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapiesessies. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van jou en/of je kind in gevaar brengen, dan zal Stefanie dit bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met jou besproken.

Aansprakelijkheid

Het advies en de therapiesessie van ergotherapeut Stefanie is holistisch en systemisch, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt blijft steeds eigenaar van zijn/haar proces.
Ergotherapeut Stefanie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ergotherapeut Stefanie.
Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ergotherapeut Stefanie.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van je kind, raadt Stefanie aan altijd contact op te nemen met je huisarts.

Tarieven

De actuele tarieven zijn terug te vinden op de homepagina.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de therapie van de cliënt inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is, wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt verplicht zich iedere sessie contant of met QR code te betalen of via overschrijving de dag waarop de therapiesessie heeft plaats gevonden.
Bij betalingen op factuur dient dit via de bank te gebeuren d.w.z. ten laatste op vervaldag vermeld op de factuur en dit op rekeningnummer: BE94 7370 65443014.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal ergotherapeut Stefanie een betalingsherinnering sturen.

Verhindering

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend.
Als je een afspraak niet kunt nakomen, dan is het aangenaam dat je de afspraak zo snel mogelijk annuleert, zodat er nog een andere afspraak kan ingepland worden.

© Septunus Webdesign 2023